Advarsel Din browser er ikke opdateret, og siden kan muligvis ikke vises korrekt. Vi anbefaler at du opdaterer din browser.
Få 200 kroner til dit køb

Handelsbetingelser

0.0 Anvendelse og kontaktdata

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på køb af sportsydelser, herunder undervisning, træning, sportsoplevelser mv., som formidles via www.GoSPOORT.dk   www.GoSPOORT.dk ejes og drives af SPOORT International ApS, CVR-nr. 37258075. Langebrogade 5, 2, 1411 København K. Telefon: 71990033. E-mail: info@gospoort.com.  

1.0 Definitioner

En sportsudbyder, benævnt ”udbyder”, er en person, en klub/forening, en organisation, en institution, et forbund mv. En sportsydelse, benævnt ”ydelse”, kan indeholde en serviceydelse. En ydelse kan indeholde en enkeltstående enhed, benævnt en ”session” eller flere enheder, benævnt som ”flere sessioner”. Indeholder en ydelse flere sessioner, er dette benævnt, som ”et Forløb”. En ”kunde” er en fysisk eller en juridisk person, der køber den af sportsudbyderen udbudte ydelse igennem GoSPOORT.dk.  

2.0 GoSPOORT.dk's rolle

GoSPOORT.dk formidler sportsydelser på vegne af sportsudbyderen. GoSPOORT.dk tager imod kundens betaling og sikrer, at udbyderen leverer ydelsen til kunden. GoSPOORT er således ikke sælger af sportsydelserne, men alene formidler af udbyderens sportsydelser, som leveres af udbyderen. Al kommunikation mellem kunden og udbyderen går via GoSPOORT.dk. Sportsudbyderens navn og identitet fremgår på GoSPOORT.dk i tilknytning til ydelsen.

3.0 Beskrivelse og leveringsvilkår af ydelser  

3.1 Beskrivelse af ydelse  

En sportsydelse købt via GoSPORT.dk giver adgang til en session eller et forløb, der efter aftale med udbyderen, leveres på et bestemt tidspunkt eller inden for en nærmere angivet periode.  

Kunden skal sørge for at foretage booking af de købte sessioner i god tid inden udløbet af den angivne periode.  

Vejledende tidspunkter for ydelsens levering (dato og tid), og/eller den periode hvori ydelsen stilles til rådighed af udbyderen, fremgår af beskrivelsen på ydelsen på GoSPOORT.dk, samt i den ordrebekræftelse, som kunden modtager umiddelbart efter køb på GoSPOORT.dk. Ved alle køb, uanset antal af sessioner, vil vejledende tidspunkter for levering fremgå i forbindelse med køb af ydelsen. Tidspunktet for den første session og de eventuelt efterfølgende sessioner bookes herefter af kunden på GoSPOORT.dk, hvor tidspunktet skal bekræftes af udbyderen, før en endelig aftale herom er indgået, og kan efterfølgende om-bookes, hvis dette fremgår af udbyderens vilkår for levering af ydelsen. De købte sessioner skal dog altid bookes og afholdes indenfor den periode, der er angivet vedr. leveringen af ydelsen. Indeholder ydelsen et forløb, vil kunden få oplysninger om vejledende bookingtidspunkter på GoSPOORT.dk.

Såfremt et aftalt tidspunkt ikke overholdes af udbyderen – og forsinkelsen ikke kan anses for uvæsentlig - anses den leverede ydelse for mangelfuld, jf. pkt. 3.4. Hvis kunden accepterer forsinkelsen, kan der mellem sportsudbyderen og kunden aftales et andet tidspunkt. GoSPOORT.dk har intet ansvar i så henseende. Det er sportsudbyderens eget ansvar at underrette kunden om forsinkelsen via Go SPOORT.dk og tilbyde et nyt tidspunkt for ydelsen.  

En session kan dog aflyses af udbyderen uden varsel ved sygdom, ved pludselig opstået mangel på faciliteter, eller hvis vejrforhold gør det umuligt, uforsvarligt eller uhensigtsmæssigt at gennemføre sessionen.  

Såfremt en sportsudbyder er nødt til at afmelde en booking, skal han straks underrette kunden skriftligt via GoSPOORT.dk.

3.2 Kunden afmelder en aftalt booking

Når kunden har booket en dato og et tidspunkt for sessionen, via Go SPOORT.dk, og dette er bekræftet af udbyderen, kan kunden som udgangspunkt ikke afmelde bookingen, medmindre det fremgår af sportsudbyderens vilkår, at kunden inden for en vis frist kan foretage ombooking.  

3.3 Kunden udebliver

Når en booking er foretaget, og kunden udebliver uden rettidig ombooking, anses ydelsen som leveret.

3.4 Mangler ved ydelsen

Hvis ydelsen ikke lever op til beskrivelsen af ydelsen på GoSPOORT.dk, skal kunden straks gøre udbyderen opmærksom på dette, så udbyderen har mulighed for at afhjælpe manglen. Afhjælpning kan bl.a. ske ved udbyderens hele eller delvise omlevering af den mangelfulde ydelse.

Hvis manglen ikke straks afhjælpes, skal kunden hurtigst muligt skriftlig underrette GoSPOORT.dk herom.  Når GoSPOORT.dk modtager en klage fra kunden, videresender GoSPOORT.dk klagen til udbyderen for at få dennes bemærkninger til klagen. Såfremt ydelsen har været mangelfuld, skal udbyderen stille en mangelfri ydelse til rådighed for kunden. Sker dette ikke inden rimelig tid, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i prisen, eller hvis ydelsen slet ikke har haft nogen værdi for kunden, at få det betalte beløb refunderet.

3.5 Gavekort – køb af ydelser via gavekort

Kunden kan købe udbyderens ydelse som et gavekort. Gavekortet er gyldigt i den periode, hvori ydelsen leveres af udbyderen, som fremgår i tilknytning til beskrivelsen af ydelsen via Go SPOORT.dk, dvs. at kunden inden udløbet af gyldighedsperioden skal booke ydelsen til afholdelse inden den pågældende periode. Kunden kan også købe et gavekort af GoSPOORT.dk på et beløb som kunden vælger. Gavekortet er gyldigt i 9 måneder . Gavekortet kan anvendes til køb af sportsydelser via GoSPOORT.dk.  

4.0 Brugeranmeldelse af udbyder  

Når en kunde har gennemført en session med en udbyder, sender GoSPOORT.dk en e-mail med et link til vores "rating". Her kan kunden give udbyderen fra 1 til 5 stjerner, ligesom kunden kan skrive en kommentar.    

5.0 Sikkerhed i forbindelse med levering af ydelser  

5.1 Udstyr og faciliteter i øvrigt

Udbyderen er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for levering af ydelsen, herunder at sikre, at udstyr mv. lever op til alle sikkerhedsmæssige krav.

5.2 Forsikringsforhold - udbyder

Udbyderen indestår for, at evt. forsikring i forbindelse med levering af ydelsen, er tegnet og gældende til formålet.

5.3 Forsikringsforhold - kunden

Det er kundens ansvar at have tegnet en forsikring, der dækker evt. skader i forbindelse med sportsudøvelsen.    

6.0 Priser og betaling  

6.1 Priser

Alle priser på GoSPOORT.dk er inklusiv moms og afregnes i danske kroner.  

6.2 Betalingsformer

GoSPOORT.dk modtager på udbydernes vegne betaling via Dankort, Visa, American Express, MasterCard og MobilePay. Vi opkræver gebyr for betaling med udenlandske kort, der vil fremgå i forbindelse med betaling.  GoSPOORT.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle kundens kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol.  

6.3 Betaling

Når en kunde køber en ydelse på GoSPOORT.dk trækkes beløbet på kundens betalingskort umiddelbart efter indgåelse af aftalen. Samtidig fremsendes en ordrebekræftelse til kundens e-mail adresse. Ordrebekræftelsen er et bevis for den købte ydelse og skal medbringes i forbindelse med afvikling af en session.  

7.0 Opsigelse og forbehold for fejlskrift

Aftalerne er bindende for både kunden og udbyderen og kan ikke opsiges.

Der tages forbehold for fejlskrift på GoSPOORT.dk, herunder i forhold til datoer for afholdelse af en eller flere sessioner, priser m.v.  

8.0 Fortrydelsesret

Kunden har ikke fortrydelsesret ved aftaler om fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Der er derfor ikke fortrydelsesret ved køb af en eller flere sessioner, da det er aftalt, hvornår eller inden for hvilken periode den eller de pågældende sessioner skal gennemføres.

Ved køb af andre ydelser, herunder gavekort på et givent beløb, har kunden ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Kunden fortryder ved at give GoSP00RT.dk besked om, at han eller hun fortryder. Kunden kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor kunden oplyser, at han eller hun fortryder til GoSPOOORT.dk, jf. pkt. 0.0. Kunden kan benytte lovens standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Kunden skal betale for den del af ydelsen, der er leveret indtil kundens fortrydelse, hvis kunden ønsker, at leveringen af en ydelse skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb kunden skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor kunden informer GoSPOORT.dk om, at kunden fortryder købet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen. Når kunden fortryder, refunderer GoSPOORT.dk alle betalinger modtaget fra kunden, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte. GoSPOORT.dk tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.  

9.0 Tilfredshedsgaranti

Hvis den bestilte ydelse består af et forløb, og kunden efter første session, eller efter senere afholdte sessioner konstaterer, at ydelsen ikke lever op til kundens forventninger, kan kunden få pengene for de resterende ubenyttede sessioner tilbagebetalt. Det forudsætter dog, at kunden retter skriftlig henvendelse til GoSPOORT.dk på info@gospoort.com inden 2 dage efter afslutning af den senest afholdte session. Gør kunden brug af tilfredshedsgarantien, skal kunden kun betale for den, eller de sessioner, som kunden har modtaget. Indeholder en ydelse et eller flere af følgende elementer, herunder et træningsprogram, en kostplan eller en test/analyse/måling, er disse elementer ikke indeholdt i tilfredshedsgarantien.

10.0 Reklamation – Klager over ydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på info@gospoort.com eller på telefon 71990033. Kunden skal detaljeret beskrive, hvilke mangler der vil påberåbes.  

11.0 Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@gospoort.com.